Trường CĐSP Điện biên tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình giáo dục mầm non trình độ cao đẳng sư phạm

0
1069

Đặng Thái Sơn – Phòng KT&ĐBCLGD

Tiếp nối những thành công trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường, ngày 10/3/2021, Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên kí quyết định số 197/QĐ-CĐSP về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Chương trình Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng Sư phạm và kế hoạch số 286/KH-CĐSP ngày 09/4/2021 ban hành kế hoạch tự đánh giá chương trình Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng Sư phạm. Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình Giáo dục Mầm non, căn cứ theo thông tư số 38/2013/TT-BGDÐT, ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về  quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Và thông tư số 02/2020/TT-BGDÐT, ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;

Với ý nghĩa là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục. Giúp cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện chương trình đào tạo tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của chương trình đào tạo; xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo theo hướng cao hơn. Và là điều kiện cần thiết để cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Tự đánh giá chương trình đào tạo là cơ hội để các nhà trường nhìn nhận lại chương trình và có thể có hình thức cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo cho phù hợp trước những tình hình mới. Tự đánh giá chương trình đào tạo là một quá trình liên tục, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và phải có sự tham gia của nhiều cá nhân trong toàn trường thực hiện chương trình đào tạo cũng như sự phối hợp của các cá nhân, đơn vị khác trong cơ sở giáo dục. Với sự quyết tâm của lãnh đạo nhà trường và sự đồng lòng tin tưởng của cán bộ giảng viên trong trường. Hoạt động Tự đánh giá chương trình đào tạo còn thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định.

Người viết: Đặng Thái Sơn

BÌNH LUẬN